Serwis

Czyszczenie zbiorników

Firma Eko-Tech Sp z o.o. wykonuje czyszczenie zbiorników lądowych - od małych zbiorników o pojemności od 2 m3 do dużych zbiorników (1000 - 5000 m3) przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej lub jej produktów. Prace obejmują usuwanie odpadów płynnych oraz osadów, mycie zbiorników, transport do unieszkodliwianie wydobytych pozostałości.
EKO-TECH dysponuje zestawem sprzętu specjalistycznego do czyszczenia zbiorników po ropie, produktach naftowych i substancjach olejowych oraz pompowania szlamów i ciężkich produktów naftowych. Pracownicy czyszczący zbiorniki wyposażeni są w odpowiedni, nowoczesny sprzęt oraz środki ochrony osobistej. Z uwagi na zagrożenie wybuchem i pożarem, wszystkie narzędzia i urządzenia są w wykonaniu przeciwwybuchowym. Do czyszczenia zbiorników wykorzystujemy najwyższej jakości sprzęt posiadający atesty do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, m.in. pompy próżniowe do trudnopompowalnych osadów, wentylatory, wysokociśnieniowe agregaty myjące, cysterny próżniowe. Firma dysponuje również własną cysterną do magazynowania paliwa podczas czyszczenia.
Zapewniamy również, iż dysponujemy stosownymi decyzjami administracyjnymi na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju oraz mamy podpisaną umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, z którym współpracujemy od wielu lat.

czyszczenie zbiornikówczyszczenie

Próby ciśnieniowe, remonty, modernizacje

Jesteśmy firmą uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawiania, wytwarzania i montażu zbiorników bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych do gazów i cieczy. Posiadamy sprzęt, urządzenia i armaturę kontrolno-pomiarową do sprawdzania prawidłowości wykonywanych robót technologicznych i przeprowadzenia prób. Otrzymaliśmy świadectwo uznania przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych.

próby ciśnieniowe

Uszczelnianie studni nadzbiornikowych

Metoda uszczelniania i renowacji studni środkami chemicznymi skutecznie zapobiega infiltracji wód gruntowych do komory nad włazowej jak również uniemożliwia wycieki substancji niebezpiecznych poza obręb studni.
Po oczyszczeniu studni określa się poziom uszkodzeń. W zależności od ich wielkości uszczelnienie można wykonać metodą wtryskową lub laminowania, stosując odpowiednie kompozyty żywic szybko reagujących i utwardzanych poprzez kontakt z wilgocią.
Stosowane przez nas metody dają bardzo trwałą i szczelną powierzchnię, odporną na napór wody i środki niebezpieczne. Dodatkowo metody nasze zwiększają wytrzymałość mechaniczną studni. Czynność ta przynosi najlepsze efekty z jednoczesną wymianą pokryw.

uszczelnianie studniuszczelnianie ekoopał

Czyszczenie separatorów

W ramach usług pomocniczych świadczymy usługę opróżniania i czyszczenia separatorów i osadników . Prowadzone przez nas roboty odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie w Polsce i Unii Europejskiej. Dysponujemy wozami asenizacyjnymi o pojemności do 9 m3. Odpady przyjmujemy od wytwarzających wyłącznie po podpisaniu z nami umowy lub po pisemnym zleceniu. Przyjmujemy wyłącznie odpady zamieszczone w naszym Pozwoleniu.

czyszczenie separatorów

Więcej informacji na www.ekotech.gda.pl
szybki kontakt Ekoopał

Copyright 2009 - Ekoopał